English version                                                        

 

PROFESJONALIZACJA PROMOCJI ZDROWIA
I EDUKACJI ZDROWOTNEJ.
DZIAŁANIA W EUROPIE, SKALI GLOBALNEJ I W POLSCE

 

Opracowanie powstało w efekcie prac, powołanego w 2017 r. w Komitecie Zdrowia Publicznego PAN, zespołu ds. kształcenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej profesjonalistów i innych grup zawodowych. Jego celem było przedstawienie na podstawie piśmiennictwa i różnych dokumentów:

 1. Zadań i kompetencji w zawodzie specjalisty edukacji zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych;
 2. Kompetencji i standardów zawodowych w promocji zdrowia zaproponowanych w Europejskim projekcie CompHP
 3. Działań podejmowanych przez Międzynarodową Unię Promocji Zdrowia i Edukacji IUHPE
 4. Działań w zakresie profesjonalizacji promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na proces opracowywania kompetencji zawodowych i współpracę międzynarodową.

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mogą być przydatne dla działań ukierunkowanych na profesjonalizację w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce. Mogą być również wykorzystane w planowaniu kształcenia przed- i podyplomowego różnych grup zawodowych, których zadania obejmują również edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Profesjonalizacja promocji zdrowia

 

WYBORY CZŁONKÓW KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

 

Zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN Nr 50/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych w dniu 12 listopada br. rozpoczynają się wybory członków komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023. Wybory są prowadzone drogą elektroniczną. System głosowania zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczanie głosów, a także należytą ochronę danych osobowych.

Harmonogram wyborów:

12-20 listopada 2019 r.

Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym

22 listopada – 4 grudnia 2019 r.

Weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN

5-6 grudnia 2019 r.

Weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN

9-11 grudnia 2019 r.

Weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym

16-20 grudnia 2019 r.

Wybory

6-15 stycznia 2020 r.

Wybory uzupełniające

 

Kandydatem na członka komitetu może zostać osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Wszelkie informacje na temat wyborów można znaleźć na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/

 

 

X Kongres Polonii Medycznej w Gdańsku

 

W dniach 29 maja – 1 czerwca 2019 roku w Gdańsku odbył się X Kongres Polonii Medycznej połączony z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich. Program Kongresu wypełniły liczne wydarzenia o charakterze naukowym, edukacyjnym i integracyjnym oraz konferencje związane z obchodami XXX- lecia samorządu zawodowego lekarzy.

W ramach Kongresu Komitet Zdrowia Publicznego PAN zorganizował Sesję naukową pt. Zmiany systemu zdrowia w Polsce w latach 1989-2019. Spójna sekwencja, czy ciąg przypadków? W Sesji wykład plenarny wygłosił Prof. Cezary Włodarczyk, a komentarze dwaj eksperci zagraniczni: Jerzy Leppert (Vasteras, Uppsala, Szwecja) oraz Andriy Yagensky (Łuck, Lwów, Ukraina). Podsumowanie spotkania stanowiła prezentacja przedstawiona przez prof. Tomasza Zdrojewskigo pt. „Medyczna racja stanu w Polsce to ...”.

 

 

CW

 

TZ

 

 

Konferencja „Profilaktyka i zdrowie publiczne.

Świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta.”

 

W dniu 28 lutego 2019 r. w Gdańsku, w ramach debaty WSPÓLNIE DLA ZDROWIA, odbyła się piąta konferencja pt. „Profilaktyka i zdrowie publiczne.  Świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta”. Tematyka konferencji dotyczyła takich zagadnień jak:

 • skuteczność leczenia i bezpieczeństwo pacjentów (zarówno w aspekcie rejestrów jakościowych, akredytacji, jak i systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych)
 • problemy zdrowia publicznego, w tym szczególnie oczekiwania i wyzwania, jakie przed nim stoją
 • bezpieczeństwo z punktu widzenia pacjentów oraz prawa i obowiązki pacjentów (w oparciu o nowe rekomendacje i wytyczne)

W Sesji pt. „Zdrowie publiczne - wyzwania i rozwiązania”, której moderatorami byli prof. Tomasz Zdrojewski (Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN) oraz dr Grzegorz Juszczyk (Dyrektor NIZP-PZH) wygłoszono cztery referaty:

 • Jak wydłużyć trwanie życia w Polsce? – dr Piotr Bandosz (GUMed)
 • Skuteczne interwencje dla kluczowych zagadnień zdrowia publicznego – prof. Tomasz Zdrojewski (Komitet Zdrowia Publicznego PAN, GUMed)
 • Finansowanie i struktura zdrowia publicznego w Polsce – dzielenie czy łączenie? – dr Grzegorz Juszczyk (NIZP-PZH)
 • Nowa wizja Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dr hab. Jarosław Pinkas (GIS)

W dyskusji panelowej wzięli udział przedstawiciele: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rządu RP, parlamentu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, instytutów naukowych, Pracodawców RP i samorządu, a także organizatorzy ochrony zdrowia, specjaliści od zarządzania, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz specjaliści zdrowia publicznego.

Efektem spotkania było wspólne opracowanie rekomendacji, które są obecnie w trakcie konsultacji.

ZAŁĄCZNIK: Rekomendacje

 

 

II KONGRES: WIZJA ZDROWIA DIAGNOZA I PRZYSZŁOŚĆ – FORESIGHT MEDYCZNY

 

Już po raz drugi Komitet Zdrowia Publicznego wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny zorganizował Sesję Plenarną pt. „System ochrony zdrowia w Polsce 1990-2040”, która w dniu 2 października 2018 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie otworzyła II Kongres: Wizja Zdrowia Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny.

Do panelu zostali zaproszeni wybitni eksperci, w tym:

• Dr Mukesh Chawla – międzynarodowy ekspert w innowacjach w zakresie ubezpieczeń, rozwiązań biznesowych, ekonomicznych, instytucjonalnych i ubezpieczeniach w systemach zdrowia z perspektywy bezpieczeństwa zdrowotnego i dobra publicznego, Bank Światowy, Waszyngton, USA
• Dr Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
• Prof. Michał Kleiber – były minister nauki i prezes Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, przewodniczący Komitetu Prognoz PAN
• Prof. Krzysztof Opolski – kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego
• Dr Bogdan Wojtyniak – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
• Dr Adam Kozierkiewicz – ekspert do spraw ekonomiki zdrowia, konsultant JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny, były pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM w Krakowie
• Dr Marek Zuber – ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy

Sesja rozpoczęła się od pokazania ”big picture" stanu zdrowia w Polsce oraz perspektyw rozwoju systemów ochrony zdrowia w Europie. Omówione zostały krótko i średnioterminowe uwarunkowania makroekonomiczne, które z pewnością będą wpływać na decyzje polityków co do ewentualnych zmian i inwestycji w zdrowie. W trakcie dyskusji eksperci odpowiadali m.in. na pytanie: na jakie segmenty systemu zdrowia w Polsce rząd powinien przeznaczyć nowe środki z ustawy o 6% PKB na zdrowie i czy podniesienie składki zdrowotnej jest nieuniknione?

 

X posiedzenie plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego


X posiedzenie plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego PAN odbyło się w dniu 10 maja 2018 r. w Warszawie w Centralnym Ośrodku Medycyny Pracy – PIB. Członkowie Komitetu mieli możliwość zapoznania się m.in. z badaniami prowadzonymi aktualnie przez CIOP-PIB, przykładami upowszechniania uzyskanych wyników oraz najważniejszymi wyzwaniami przyszłości dla działań podejmowanych w obszarze ochrony pracy.

Prezentacja Prof. Danuty Koradeckiej oraz dr Doroty Żołnierczyk-Zredy

W kolejnej części posiedzenia zaprezentowano trzy referaty:

1. Aktualna sytuacja w zakresie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - Pan Dariusz Poznański (Zastępca Dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego,  Ministerstwo Zdrowia)

Prezentacja Pana Dariusza Poznańskiego

2. Czy mamy się obawiać chorób zakaźnych? - Prof. Andrzej Zieliński (KZP PAN, NIZP-PZH)

Prezentacja Prof. Andrzeja Zielińskiego

3. Niska frekwencja w badaniach naukowych – Dr Magdalena Kozela (Instytut Zdrowia Publicznego, UJ)

Prezentacja Dr Magdaleny Kozeli

 

Konferencja naukowa

"Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość. Foresight medyczny"

 

W dniu 3 października 2017 r. Komitet Zdrowia Publicznego wspólnie z Komitetem Prognoz PAN zorganizował Sesję specjalną, która otworzyła jednodniową konferencję, zorganizowaną przez Wydawnictwo Termedia, w hotelu Sheraton w Warszawie. Jednym z partnerów Sesji była  międzynarodowa grupa ekspertów realizujących projekt FRESHER w ramach programu HORIZON 2020 (FoResight and Modelling for European HEalth Policy and Regulation), której zadaniem jest wypracowanie europejskiej perspektywy opisującej scenariusz rozwoju obciążeń zdrowotnych takich jak np. zawały, udary, cukrzyca, nowotwory, choroby płuc.

Celem Sesji było między innymi wskazanie opracowanych w ramach ostatnich 3 lat prac zespołu międzynarodowych ekspertów (w tym 5 polskich) oczekiwanych zagrożeń zdrowotnych w Polsce i Unii Europejskiej w okresie najbliższych 10-20 lat.

Wykład plenarny, jako stymulację do dyskusji, przedstawiła Prof. Archana Singh-Manoux - wybitna europejska epidemiolog, wicedyrektor francuskiego Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) – jeden z liderów analiz projektu FRESHER. W sesji wzięli też udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Zbigniew Król, prof. Michał Kleiber – wybitny polski ekspert w analizach typu Foresight, autorytety medyczne (prof. Grzegorz Opolski, prof. Wojciech Hanke) oraz ekonomiści (prof. Krzysztof Opolski, Marek Zuber).

Prezentacja Prof. Archany Singh-Manoux

 

 

Konferencja naukowa

„Promocja zdrowia podstawą zdrowia publicznego. Promocja zdrowia dla osób starszych”

 

Konferencja odbyła się 8 września 2017 r. w Auli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Wyzwania związane ze starzeniem się populacji, tak w Polsce jak i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wymagają opracowania priorytetów dla wdrożenia strategii aktywnego i zdrowego starzenia się w tym regionie. Dlatego też głównym celem konferencji było wskazanie metod wzmacniających promocję zdrowia adresowaną do osób starszych. Na konferencji zostały m. in. przedstawione wyniki badań oraz dobre praktyki promocji zdrowia dla osób starszych realizowanych w krajach europejskich, będące efektem prowadzonego w latach 2015–2017 przez Collegium Medicum UJ europejskiego projektu w ramach Drugiego Programu Zdrowia Unii Europejskiej.

Konferencja zorganizowana została przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Komitetem Zdrowia Publicznego PAN.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji można znaleźć na stronach NIZP-PZH pod adresem:
http://www.pzh.gov.pl/prezentacje-z-konferencji-promocja-zdrowia-podstawa-zdrowia-publicznego-promocja-zdrowia-dla-osob-starszych-sa-juz-dostepne/

Zaproszenie na konferencję „Innowacje w Ochronie Zdrowia”

 

Komitet Zdrowia Publicznego PAN jest partnerem konferencji „Innowacje w Ochronie Zdrowia” organizowanej przez Centrum Medycznego Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komitet Sterujący STRATEGMED.

Konferencja odbędzie się w dniu 28.09.2017 r w godz. 10.00 – 15.30  w auli A Centrum Dydaktycznego WUM, ul. Żwirki i Wigury 61.

Celem tego spotkania jest przedstawienie i przedyskutowanie nowoczesnych rozwiązań, które będą sprzyjały postępowi zarówno naukowemu, technologicznemu jak i organizacyjnemu w instytucjach związanych ze służbą zdrowia. Zaprezentowane  zostaną najważniejsze projekty programu STRATEGMED,  a także ciekawe rozwiązania . Partnerem technologicznym konferencji będzie firma Ricoh, która przedstawi najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie druku 3D za pomocą komórek macierzystych oraz systemów zarządzania szpitalami oraz służbą zdrowia. Ważnym elementem spotkania będą prezentowane systemy bezpieczeństwa danych służby zdrowia na przykładzie zrealizowanych tego typu rozwiązań przez Ricoh w Hiszpanii. Konferencję zakończy panel dyskusyjny z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych gości.

Przewidujemy patronat, partnerstwo i zaangażowanie istotnych instytucji takich jak  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia w osobach ministrów, Rady Naukowej Ministra Zdrowia, Dyrektora NCBiR, Fundacji godła promocyjnego „Teraz Polska” , a także innych organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.innowacjewochroniezdrowia.pl

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

WYKŁAD ROKU - Jak poprawić zdrowie Polaków

Epidemia Niewydolności serca – czy jesteśmy skazani na porażkę?

 

W dniu 3 lipca 2017 r. Komitet Zdrowia Publicznego PAN już po raz piąty zorganizował konferencję z cyklu. Jak poprawić zdrowie Polaków? WYKŁAD ROKU. Ta prestiżowa konferencja, kierowana do decydentów i liderów opinii publicznej, odbyła się w ramach statutowej działalności upowszechniającej naukę i wiedzę (DUN) Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z przyjętym założeniem głównymi adresatami konferencji byli politycy i dziennikarze.
Wśród partnerów tegorocznej konferencji znalazły się Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH).

W tym roku wiodącym tematem konferencji była epidemia niewydolności serca, która stała się głównym problemem zdrowia Polaków. Jest to efekt starzenia się społeczeństwa oraz paradoksalnie postępów terapii ostrych stanów kardiologicznych, takich jak zawały serca. Niedostateczna prewencja oraz obecnie funkcjonujący model organizacyjny opieki nad chorymi powodują bardzo dużą liczbę rehospitalizacji, a tym samym wzrost kosztów leczenia. Podobny problem dotyka większości krajów europejskich. W trakcie konferencji eksperci z PAN, NIZP-PZH i PTK przedstawili propozycje nowych rozwiązań, uwzględniających równy dostęp do prewencji i terapii dla chorych z niewydolnością serca.

Konferencję otworzyli: prof. Witold Rużyłło – Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN oraz prof. Michał Kleiber - Przewodniczący Komitetu Prognoz PAN.

Gośćmi konferencji byli m.in:
Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP
Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia
Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dorota Poznańska – Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Główne referaty wygłosili: prof. Panos Vardas - były Prezes Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ECS) oraz prof. Piotr Ponikowski - pierwszy autor nowych zaleceń ESC dotyczących niewydolności serca.

 FILM

PREZENTACJE:


Tomasz Zdrojewski
Panos E. Vardas
Piotr Ponikowski
Krzysztof Chlebus
Bogdan Wojtyniak
Mariusz Gąsior
Jadwiga Nessler

 

DSC 4915 DSC 4933 DSC 4949
DSC 4965 DSC 4971 DSC 4975
DSC 4981 DSC 4991 DSC 5002
DSC 5018 DSC 5033 DSC 5042
DSC 5051 DSC 5056 DSC 5072
DSC 5089 DSC 5101 DSC 5112
DSC 5122 DSC 5132 DSC 5138
DSC 5144 DSC 5169 DSC 5173
DSC 5185 DSC 5197 DSC 5207
DSC 5213 DSC 5217 DSC 5219
DSC 5239 DSC 5246 DSC 5252
DSC 5256 DSC 5267  


 

 LINK do strony nt. niewydolności serca

 

VIII posiedzenie plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego

 

 

Posiedzenie odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 r. w Pałacu Kultury i Nauki. Gośćmi posiedzenia byli:

 

 • Prof. Elżbieta Grochowska-Niedworok  - Dziekan Wydziału Zdrowia Publiczego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Pan Grzegorz Raczak – Poseł na Sejm RP
 • Dr Katarzyna Stoś - prof. nadzw. Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
 • Pan Dariusz Poznański – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ
 • Pani Joanna Głażewska – Naczelnik Wydziału ds. NPZ w Departamencie Zdrowia Publicznego MZ
 • Dr Marta Mańczuk – Kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii - Instytucie
 • Dr Michał Brzeziński – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pani Joanna Zembala-John – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Kardiomed Silesia
 • Pan Rafał Halik – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

W pierwszej części posiedzenia Prof. Katarzyna Stoś, reprezentująca Instytut Żywności i Żywienia, przedstawiła wykład pt. „Znakowanie wartością odżywczą produktów spożywczych - informacje obowiązkowe i dobrowolne systemy”. Natomiast Pan Dariusz Poznański omówił zagadnienia dotyczące edukacji i promocji zdrowego żywienia zawarte w NPZ na lata 2016-2020.

 

Prezentacja Prof. Katarzyny Stoś

Prezentacja Pana Dariusza Poznańskiego

 

W drugiej części posiedzenia zorganizowano warsztaty na temat kierunków przemian sytuacji zdrowotnej i jej determinant w Europie Środkowo-Wschodniej do roku 2050. Organizatorami warsztatów były Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – polski lider projektu FRESHER oraz NIZP-PZH. W trakcie warsztatów omówiono dotychczasowe wyniki projektu i wstępne scenariusze dla sytuacji zdrowotnej Europy, a następnie dyskutowano na temat kierunków zmian uwarunkowań sytuacji zdrowotnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Ulotka FRESHER

 

Problematyka trzeciej części posiedzenia dotyczyła rozwoju strategii zdrowia publicznego w Polsce. Prezentację pt. „Organizacja świadczeń zdrowia publicznego w Europie” wygłosiła Dr Paulina Karwowska z Biura WHO w Polsce. Z kolei Dr Michał Brzeziński z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprezentował wyniki z najnowszego raportu NIK pt. „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”.

Prezentacja Dr Pauliny Karwowskiej 

Prezentacja Dr Michała Brzezińskiego

 

 

Niewydolność serca – jakie zmiany systemowe są niezbędne w Polsce

 

12 czerwca br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbył się drugi z warsztatów zorganizowanych w ramach przygotowań do zaplanowanej na 3 lipca 2017 r. konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkanie najlepszych polskich ekspertów w dziedzinie kardiologii było okazją do wymiany opinii oraz dyskusji na temat aktualnego stanu i perspektyw opieki nad chorymi z niewydolnością serca w Polsce, z uwzględnieniem możliwości zapobiegania temu poważnemu zespołowi klinicznemu.

Prezentacja Dr Adama Kozierkiewicza

Prezentacja Prof. Jacka Legutko

Prezentacja Prof. Adama Windaka

Prezentacja Prof. Mariusza Gąsiora


 

Niewydolność serca – analiza problemu

 

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przegotowały pierwszy z dwóch warsztatów na temat problemu niewydolności serca. W spotkaniu wzięli udział najwięksi polscy eksperci w dziedzinie kardiologii oraz przedstawiciele Rządu RP by wspólnie debatować nad wypracowaniem rozwiązań dotyczących upowszechnienia wiedzy na temat niewydolności serca wśród polskiego społeczeństwa. Spotkanie poprowadzili prof. Tomasz Zdrojewski oraz dr Krzysztof Chlebus. Spotkanie zorganizowano w ramach przygotowań do zaplanowanej na 3 lipca 2017 r. konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie.

Obecnie niewydolność serca dotyczy około 1 mln dorosłych Polaków, a według przewidywań ekspertów liczba ta będzie rosnąć wraz ze starzejącym się społeczeństwem.

 

Uczestnicy spotkania

 

Prezentacje:

Prof. Tomasz Zdrojewski (Komitet Zdrowia Publicznego PAN, GUMed)

Prof. Bogdan Wojtyniak (Komitet Zdrowia Publicznego PAN, NIZP-PZH)

Dr Małgorzata Fedyk-Łukasik (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

Prof. Marcin Czech (WUM)

Prof. Jadwiga Nessler (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

 

NS IMG 7280 1

 

NS IMG 7228 2

 

NS IMG 7215 3

 

NS IMG 7209 4

 

NS IMG 7263 5

 

NS IMG 7253 6

 

NS 7

 

NS IMG 7276 8

 

NS IMG 7288 9

 

 

VII posiedzenie plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego

 

    Posiedzenie odbyło się 20 kwietnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W pierwszej części spotkania podsumowano udział Komitetu Zdrowia Publicznego w konferencjach: Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Polaków. Wykład plenarny pt. „Jakość powietrza atmosferycznego – specyfika i zagrożenie dla zdrowia w Polsce” przedstawił dr Krzysztof Skotak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W dyskusji panelowej wzięli udział prof. Wojciech Hanke, prof. Bogdan Wojtyniak, prof. Bolesław Samoliński i prof. Tomasz Zdrojewski.

 

Prezentacja Dr Krzysztofa Skotaka

 

W drugiej części posiedzenia podsumowano dotychczasowy stan prac realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Prezentację na ten temat wygłosił Pan Dariusz Poznański pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Gościem posiedzenia był też Minister Marek Posobkiewicz.

 

Prezentacja Pana Dariusza Poznańskiego

 

IMG 7206 1

 

IMG 7190 2

 

IMG 7185 3

 

 

 

  Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP

pod tytułem: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”

 

W dniu 8 marca 2017 r. w Senacie RP, odbyła się Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”.Konferencja została zorganizowana z okazji 45-lecia powstania w CMKP Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego. Konferencję poprowadził senator Waldemar Kraska. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, w tym ekspertów zdrowia publicznego, polityków, lekarzy i studentów. Na konferencji Komitet Zdrowia Publicznego reprezentowali: prof. Tomasz Zdrojewski – Przewodniczący Komitetu, prof. Mirosław Wysocki oraz prof. Bogdan Wojtyniak.

Więcej …

Program konferencji

 

 

 

 

 

http://www.cmkp.edu.pl/konferencja-szkoly-zdrowia-publicznego-cmkp-i-senatu-rp-pod-tytulem-narodowy-program-zdrowia-2016-2010/

 

 

Seminarium „Zanieczyszczenia powietrza a choroby cywilizacyjne”

 

W dniu 28 lutego 2017r. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Seminarium „Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne”, zorganizowane przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Komitetem Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckim Kołem Naukowym „Managerowie Zdrowia”.

Było ono odpowiedzią na powszechnie pojawiające się doniesienia o złej jakości powietrza w Polsce oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Podczas seminarium omówione zostały zagadnienia związane z wpływem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na środowisko oraz na kondycję zdrowotną ludzi.

 

Więcej ...

 

 

 

Zanieczyszczenie powietrza3

 

                                                                                                

  Nadzwyczajne posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

W dniu 9 lutego 2017 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone problemom wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie.
Prezydium Rady Naukowej zorganizowało tę konferencję wspólnie z Komitetem Zdrowia Publicznego PAN. W jej przygotowaniu i koordynacji wzięli udział eksperci Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny Prof. Tomasz Zdrojewski, Prof. Wojciech Hanke, Prof. Bogdan Wojtyniak oraz dr Krzysztof Skotak.
W tym nadzwyczajnym posiedzeniu wziął udział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.
W załączeniu program posiedzenia oraz propozycje Rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia przygotowane przez zaproszonych ekspertów Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Instytutu Medycy Pracy i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

Program posiedzenia

Rekomendacje

 

Zmarł Profesor dr hab. Maciej Demel

W dniu 27 stycznia 2017 r. zmarł w wieku 94 lat Profesor Maciej Demel erudyta, wybitny myśliciel i uczony, łączący nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, pedagogikę i nauki historyczne.

Maciej Demel urodził się 26 lipca 1923 r. w Modlinie. Był magistrem wychowania fizycznego i pedagogiki, lekarzem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, pierwszym w Polsce profesorem zwyczajnym nauk o wychowaniu fizycznym. W 1993 r. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie nadała Mu stopień doktora honoris causa.

Był nauczycielem w tajnym nauczaniu Po wojnie pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji, lekarz szkolny, a następnie nauczyciel akademicki w: UMCS i AM w Lublinie, WSWF w Krakowie i Poznaniu, WSP w Kielcach. UW, AWF w Warszawie.

Dorobek Profesora Macieja Demela to ponad 300 publikacji, opracowanych z wyjątkową dbałością o treść, formę i język. Jego najważniejsze zasługi to:

 • Stworzenie oryginalnej, nowoczesnej, humanistycznej teorii wychowania fizycznego, traktowanego jako proces przygotowania dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej w całym życiu. Jego koncepcja zakładała ścisły związek wychowania fizycznego i zdrowotnego.
 • Stworzenie pierwszej w Polsce koncepcji i podstaw teoretycznych wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży, opisanej w monografii O wychowaniu zdrowotnym (PZWS, 1968).
 • Opracowanie założeń pedagogiki zdrowia i autorstwo pierwszej w Polsce jej monografii (1980).

Maciej Demel był też najwybitniejszym historykiem ruchu higienicznego w Polsce. Od początku lat 60. XX w. aktywnie pracował w Polskim Towarzystwie Higienicznym, był jego członkiem honorowym. Prowadził studia źródłowe nad polskim ruchem higienicznym, prekursorem zdrowia publicznego i promocji zdrowia. W Jego dorobku znajduje się wiele publikacji i monografii poświęconych rozwojowi tego ruchu i jego najwybitniejszym twórcom – Józefowi Polakowi, Stanisławowi Kopczyńskiemu, Stanisławowi Markiewiczowi, Aleksandrowi Landy.

Cześć Jego pamięci!

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska

i współpracownicy z Komitetu Zdrowia Publicznego          

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY W POLSCE

 

W 2016 roku Zespół zadaniowy ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej w tym zakresie, działający pod przewodnictwem Prof. Tomasza Zdrojewskiego, opracował raport, którego streszczenie zamieszczamy poniżej:

Streszczenie

Cel:
Celem analizy było oszacowanie liczby osób chorujących na cukrzycę w Polsce z połączonych źródeł na poziomie krajowym oraz określenie przydatności danych z systemu ubezpieczeniowego do celów analiz epidemiologicznych.

Metody:

Dane pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmowały liczbę osób korzystających z porad zakontraktowanych i rozliczanych z NFZ opisanych kodem ICD E10-E14 (porady dotyczyły wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej - POZ, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – AOS oraz hospitalizowanych) oraz liczbę osób realizujących leki refundowane z zakresu kodów ATC A10, V04, v07, a także wyników ogólnopolskiego badania epidemiologicznego NATPOL (w celu określenia liczby pacjentów niezdiagnozowanych), badania Receptometr Sequence obejmującego analizę recept z losowej grupy aptek i regionalnych rejestrów cukrzycy u dzieci.

Wyniki:

W 2013 odnotowano 1.76 miliona osób (0.98 miliona kobiet i 0.79 miliona mężczyzn) korzystających z usług medycznych z powodu cukrzycy (E10-E14) oraz 2.13 miliona osób (1.19 miliona kobiet i 0.94 miliona mężczyzn), którzy zakupili refundowane leki lub paski diagnostyczne na cukrzycę. Spośród osób które korzystały z usług 0.04 miliona nie wykupiło leków. Łącznie liczba osób korzystających z publicznego systemu ubezpieczeń z powodu cukrzycy oszacowano na 2.17 miliona (1.22 milion kobiet i 0.96 milion mężczyzn), co stanowi 6.1% of kobiet i 5.1% mężczyzn. Współczynnik chorobowości standaryzowanej do wieku wynosił 4466/100 000. Po włączeniu do oszacowań osób chorujących, ale niezdiagnozowanych (36% mężczyzn I 15% kobiet) całkowita liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce wynosiła w 2013 roku 1.50 miliona mężczyzn 1.44 miliona kobiet.

Podsumowanie:

Rozpowszechnienie cukrzycy w Polsce wynosiło w 2013 roku 7,6%. Dane pochodzące z narodowego sytemu ubezpieczeń obejmującego całą populację mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji epidemiologicznych dla chorób z dobrze określonym rozpoznaniem oraz sposobem leczenia.

Abstract

Objective:
The objective of the paper was to assess the number of people with diabetes in Poland from
combined national sources and evaluate the usefulness of the data from an insurance system for epidemiological purposes.

Methods:

The data come from 2013 billing records of the national public insurance system including the number of people undergoing procedures or services in primary healthcare, specialist practices and hospitalizations (ICD E10-E14) and who get drugs (ATC A10, V04, V07), epidemiological study - NATPOL, (to assess the number of undiagnosed patients), from Receptometr Sequence Study on prescriptions and regional child diabetes registries.

Findings:

In 2013 there were 1.76 million people (0.98 million women and 0.79 million men) using medical consultations (E10-E14) and 2.13 million people (1.19 million women and 0.94 million men) purchasing drugs or strip tests for diabetes. 0.04 million persons who used medical services did not buy drugs. In total, number of people with diabetes in insurance system was 2.17 million (1.22 million women and 0.96 million men), what states for 6.1% of women and 5.1% of men (4466/100 000 age standardized). If undiagnosed cases are included (36% of men and 15% of women /26% on average/) a total number of diabetic patients in Poland is equal to 1.50 million men and 1.44 million women.

Conclusion:

The prevalence of diabetes in Poland is 7.6%. Data from the national insurance system with a full coverage of a population can be treated as a reliable source of information concerning diseases with well-defined treatment and diagnosis.

Najciekawsze informacje prasowe:

http://www.naukaonline.pl/serwis/item/3061-raport-trzech-milionow-cz-1

http://www.naukaonline.pl/serwis/item/3060-raport-trzech-milionow-cz-2

http://gazetalekarska.pl/?p=22539

http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=3874

http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/na-kongresie-wyzwan-zdrowotnych-o-cukrzycy

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Diabetologia/HCC-2-17-mln-leczacych-sie-chorych-na-cukrzyce,159422,1016.html

http://www.szkolacukrzycy.pl/index.php?div=1&id=366

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/jak-lepiej-leczyc-cukrzyce/20q4q4

http://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,ponad-pol-miliona-polakow-nie-wie--ze-choruje-na-cukrzyce---najnowszy-raport,artykul,1721355.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408492,kzp-pan-217-mln-leczacych-sie-chorych-na-cukrzyce.html

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-03-09/eksperci-cukrzyce-ma-273-mln-polakow-to-pierwsze-wiarygodne-dane/

 

 

Debata w PAN:

Jak badać nowe produkty dla palaczy? Rola niezależnych instytucji i ośrodków naukowych.

Czy środowisko zdrowia publicznego jest zainteresowane produktami alternatywnymi w stosunku do papierosów? Czy badania nad nimi mogą mieć znaczenie dla decydentów i praktyków w obszarze polityki wobec tytoniu? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy kolejnej debaty zorganizowanej przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera i Instytut Łukasiewicza. Dyskusję otworzył prof. Stanisław Czuczwar, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, która była partnerem debaty.

Więcej...

09.11 3

 

 

Komitet Zdrowia Publicznego na konferencji Rynek Zdrowia

W dniu 26 października 2016 r. Profesor Tomasz Zdrojewski reprezentował Komitet Zdrowia Publicznego na XII Forum Rynku Zdrowia w sesji pn. Polityka zdrowotna – czy potrafimy grać zespołowo?. W trakcie dyskusji pozytywnie ocenił Ustawę o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia oraz finansowanie działań z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia. Podkreślił, że zgodnie z zaleceniami WHO do 2025 roku musimy zredukować przedwczesną umieralność z powodu chorób cywilizacyjnych o 25% (Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020).

więcej: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Polityka-zdrowotna-kiedy-start-systemowej-rewolucji,166944,14.html

 

09.11 2

 

 

Spotkanie z doktorem João Bredą z Biura Regionalnego WHO dla Europy

W dniu 26 października 2016 r. w siedzibie Wydziału V Nauk Medycznych PAN odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Zdrowia Publicznego PAN z doktorem João Bredą z Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO). Problematyka spotkania dotyczyła narastającej nadwagi i otyłości wśród dzieci w Polsce i Europie. W spotkaniu uczestniczyli:

dr João Breda - Programme Manager Nutrition, Physical Activity & Obesity, Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO)

dr Paulina Karwowska - Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

Prof. Jadwiga Charzewska – Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywienia w Instytutcie Żywności i Żywienia, członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

Prof. Anna Fijałkowska – zastępca Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

dr Viktória Anna Kovacs - National Institute of Pharmacy and Nutrition (Węgry)

09.11

 

Prezentacja dr João Bredy

 

V posiedzenie plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego

W dniu 24 października 2016 r. odbyło się V posiedzenie plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Tym razem, na zaproszenie Pana Profesora Janusza Heitzmana, gościliśmy w Klinice Psychiatrii Sadowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Spotkanie poświęcone było psychiatrii i opiece psychiatrycznej w Polsce. W posiedzeniu udział wzięli:

Dr Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Prof. Janusz Heitzman – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Prof. Iwona Kurkowska – Jastrzębska, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IPiN

Prof. J. Wciórka – Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej IPiN

Dr Marek Balicki - Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, b. minister zdrowia

prezentacja Prof. Janusza Heitzmana

 

 

Jubileusz z okazji 100-lecia urodzin Profesora Jana Karola Kostrzewskiego

 

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 100-lecia urodzin Prof. dr n. med. Jana Karola Kostrzewskiego. Wydarzenie objął swym patronatem Komitet Zdrowia Publicznego PAN.

Prezentacje dostępne pod adresem: http://www.pzh.gov.pl/zaproszenie-jubileusz-100-lecia-urodzin-prof-dr-hab-n-med-jana-karola-kostrzewskiego/

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prof. Danutą Naruszewicz-Lesiuk w Medexpress pt. Co zawdzięczamy prof. Janowi Kostrzewskiemu?

http://www.medexpress.pl/co-zawdzieczamy-prof-janowi-kostrzewskiemu/64228

 

Prof.Kostrzewski 1

prof.Kostrzewski 2

 

Patronat merytoryczny Komitetu Zdrowia Publicznego PAN
dla polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej "Bezpieczni na starcie, młodzi na mecie"

 

W dniu 18 maja 2016 r. w laboratoriach TECH-SAFE-BIO Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe w każdym wieku”. Zainaugurowała ona polską edycję europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, młodzi na mecie”, nad którą patronat merytoryczny objął Komitet Zdrowia Publicznego PAN, a patronat honorowy – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencję otworzył pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z dr Christą Sedlatschek, Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – honorowym gościem spotkania. W konferencji  wziął udział prof. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego, a także zagraniczni prelegenci: prof. Hans Martin Hasselhorn z Wydziału Nauk o Zdrowiu Zawodowym Uniwersytetu w Wuppertalu i dr Marjo Wallin z Fińskiego Instytutu Zdrowia Pracowniczego, którzy wzbogacili konferencję wiedzą i doświadczeniem swoich krajów w tematyce starzenia się kapitału ludzkiego.

Swoje spojrzenie na problem zrównoważonego życia zawodowego zaprezentowali również przedstawiciele: Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Konferencja zgromadziła ok. osiemdziesięciu uczestników – instytucji i przedsiębiorstw – dla których bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jest szczególnie istotne.

Konferencję poprzedziło spotkanie prasowe z udziałem pana Stanisława Szweda (MRPiPS), które miało na celu upowszechnienie i medialne nagłośnienie informacji o kampanii. W efekcie spotkania ukazało się ok. czterdziestu publikacji w prasie i Internecie.

 

 1

2

3

4

5

 

 

Publikacje członków Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

 

W najnowszym numerze The Lancet (z 6 kwietnia 2016 r.) ukazała się publikacja pt. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4·4 million participants. Wśród twórców publikacji jest trzech członków naszego Komitetu: Profesor Wojciech Drygas, Profesor Tomasz Zdrojewski oraz Profesor Bogdan Wojtyniak.

Link do publikacji:

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)00618-8.pdf

 

Na co umierają Polacy?

Wywiad z Prof. Bogdanem Wojtyniakiem przeprowadzony 4 marca 2016 r. przez red. Krzysztofa Jakubiaka, który ukazał się w Pulsie Medycyny.

http://e.pulsmedycyny.pl/4424927,64950,na-co-umieraja-polacy-raport

 

Posiedzenie Komitetu Zdrowia Publicznego w dniu 30 marca 2016 r.

 

 W dniu 30 marca 2016 roku odbyło się IV Posiedzenie Plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego PAN w całości poświęcone finansowaniu badań naukowych z dziedziny zdrowia publicznego.

 

 

prezentacja_1

prezentacja_2

prezentacja_3

 

 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia publicznego

 

W dniu 16 marca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia publicznego, którego przewodniczącą jest poseł Beata Małecka-Libera. Uczestnikami spotkania byli eksperci z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem publicznym. Celem konferencji  była identyfikacja problemów priorytetowych, które powinny być przedmiotem prac zespołu. Uczestnikami ze strony Komitetu byli: prof. Barbara Woynarowska, prof. Bogdan Wojtyniak, prof. Mirosław Wysocki oraz prof. Adam Fronczak. Wśród kliku problemów uznanych przez Panią poseł za priorytetowe znalazły się edukacja zdrowotna, medycyna pracy i suplementy.

 

 

Konferencja pt. "Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży na tle rówieśników z 42 krajów"

 

W dniu 15 marca 2016 r. podczas konferencji, zorganizowanej przez Instytut Matki i Dziecka, WHO oraz Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze wyniki międzynarodowego raportu HBSC 2013-2014 pt. „Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being”. Oficjalne ogłoszenie raportu nastąpiło tego samego dnia w Brukseli. W konferencji, w panelu dyskusyjnym, wzięli udział m.in.: Minister Jarosław Pinkas (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia), Prof. Barbara Woynarowska (Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN), Prof. Bogdan Wojtyniak (NIZP-PZH, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN).

fot. Instytut Matki i Dziecka

fot. Instytut Matki i Dziecka

 

 

Prezentacja raportu "Rozpowszechnienie cukrzycy w Polsce"

 

W dniu 9 marca 2016 r., w trakcie śniadania prasowego z dziennikarzami zajmującymi się zdrowiem, eksperci Zespołu ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej w tym zakresie, powołanego w ramach Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, przedstawili raport prezentujący najnowsze dane na temat rozpowszechnienia cukrzycy w Polsce. Z raportu wynika, że w 2013 r. liczba wszystkich osób chorujących na cukrzycę wyniosła 2,73 mln.  Najczęściej na cukrzycę chorują mieszkańcy woj. śląskiego (6,5% populacji), łódzkiego (6,4%), opolskiego (6,2%) i dolnośląskiego (6%). Najmniej diabetyków jest w woj. podkarpackim (4,6%) oraz podlaskim (4,8%). Częściej chorują kobiety (56%) aniżeli mężczyźni (44%).

 

Relacja prasowa:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408736,eksperci-cukrzyce-ma-273-mln-polakow-to-pierwsze-wiarygodne-dane.html

 

 fot. Stefan Zubczewski

 

 

 Konferencja pt.  „Lekarz – zawód szczególnego zaufania społecznego”

 

W dniu 3 marca br. w Senacie RP, z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego i prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej dr  n. med. Macieja Hamankiewicza, odbyła się konferencja pt.  „Lekarz – zawód szczególnego zaufania społecznego”. W trakcie spotkania dyskutowano nad przyczynami spadku zaufania społecznego do lekarzy. Na konferencji Komitet Zdrowia Publicznego PAN reprezentował Przewodniczący Tomasz Zdrojewski. W konferencji udział wzięli m.in.: minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz z Kliniki Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, dr. hab. n. med. Romuald Krajewski z Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Patrick Hescot - prezes Światowej Organizacji Dentystycznej FDI (World Dental Federation), dr Jacques de Haller - prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich z siedzibą w Brukseli CPME (Comité Permanent des Médecins Européens), dr hab. Jan Tylka z Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na prośbę marszałka referaty podsumowujące konferencję przedstawili przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski oraz dr Nikodem Rachoń.

 

Więcej na stronie Senatu RP

 

 konf 1  konf 2
 konf 3  konf 4
fot. Michał Józefaciuk / Kancelaria Senatu

 

 

Alkohol i papierosy. Konferencja w Sejmie

Jak prowadzić politykę wobec używek? – zastanawiali się 23.02.2016 uczestnicy sejmowego panelu dyskusyjnego „Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne”, zorganizowanego przez Instytut Łukasiewicza, organizację działającą na rzecz zdrowia publicznego. Czy uchwalanie kolejnych zakazów to jedyna metoda walki ze skutkami palenia papierosów? Jak implementować w Polsce unijną dyrektywę tytoniową, by służyła ochronie zdrowia i umożliwiała redukcję szkód wywoływanych przez palenie tytoniu? Czy alkohol powinien stać się mniej dostępny?

Na te pytania już wkrótce będą musieli odpowiedzieć posłowie. W najbliższych tygodniach do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy tytoniowej, trwają także dyskusje nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Tymczasem parlamentarzyści spotkali się w Sejmie z ekspertami, by podyskutować o paradoksach. Debatę zorganizował i prowadził dr Marcin Zdziarski, prezes Instytutu im. Łukasiewicza. Udział wzięli:

 1. Krzysztof Brzózka dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, .
 2. Jan Lubiński, onkolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 3. Janusza Sierosławski, socjolog z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 4. Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 5. Wojciech Hanke - krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia środowiskowego, wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

Dyskusja o alkoholu i papierosach spotkała się z dużym zainteresowaniem parlamentarzystów. Obecni byli przedstawiciele Komisji Zdrowia: Elżbieta Gelert (PO), Małgorzata Zwiercan (Kukiz’15) i asystent wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia Marka Rucińskiego (Nowoczesna), a także Komisji Polityki Społecznej i Rodziny: Ewa Kołodziej (PO) i Adam Andruszkiewicz (Kukiz’15). Przybyli posłowie z Komisji Finansów Publicznych (Iwona Michałek – PiS), Komisji Gospodarki i Rozwoju (Mieczysław Kasprzak – PSL), Komisji do spraw Unii Europejskiej (Szymon Szynkowski vel Sęk – PiS, Dominik Tarczyński – PiS, Sylwester Chruszcz – Kukiz’15) i innych (Jarosław Szlachetka – PiS). Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób – oprócz parlamentarzystów także eksperci, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

 

 

Health Challenges Congress (HCC)

 

W dniach 18-20 lutego 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (HCC). W sesji inauguracyjnej pn. Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036, na zaproszenie organizatorów, wziął udział Prof. Mirosław Wysocki – dyrektor NIZP-PZH, wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. W panelu dyskutowano nad głównymi zagrożeniami zdrowotnymi dla społeczeństwa w XXI wieku, problemem starzenia się społeczeństw, znaczeniem profilaktyki, edukacji zdrowotnej i medycyny zapobiegawczej oraz najważniejszymi wyzwaniami systemowymi, organizacyjnymi i finansowymi stojącymi przed politykami, środowiskiem medycznym oraz przemysłem.

 

 

Posiedzenie Komitetu Zdrowia Publicznego w dniu 20 stycznia 2016 r.

Tematem przewodnim posiedzenia była realizacja badań przesiewowych w Polsce

posiedzenie PAN

Program

Materiał_nr_1

 
prezentowane pliki zapisano w formacie .pdf

 

 

 

 

Posiedzenie Komitetu Zdrowia Publicznego w dniu 02 grudnia 2015 r.

 

Tematem przewodnim posiedzenia był projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

 

 

 Wybory 2015-2018

Uchwała (PDF)

Regulamin (PDF)

 

 

STANOWISKO

KOMITETU ZDROWIA PUBLICZNEGO

I KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ, REHABILITACJI I INTEGACJI SPOŁECZNEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w sprawie poprawy jakości i skuteczności

wychowania fizycznego w szkołach w Polsce

więcej informacji (PDF)

 

 

POSITION PAPER OF PUBLIC HEALTH

COMMITTEE AND COMMITTEE OF REHABILITATION,

PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

on improving the quality and effectiveness of physical education in schools in Poland

 

more (PDF)

 

 

 

XIV Posiedzenie Penarne Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

XIV Plenary Meeting of the Public Health Committee Presidium of the Polish Academy of Sciences

 DSC 9153

 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. w siedzibie Wydziału V Nauk Medycznych PAN w Warszawie odbyło się

XIV posiedzenie plenarne Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

 

 

Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu gośćmi posiedzenia byli:

- Pani Beata Libera-Małecka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pełnomocnik Premiera ds.ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

- Pan Dariusz Poznański – z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MinisterstwieZdrowia 

 

Spotkanie dotyczyło współpracy ekspertów Komitetu Zdrowia Publicznego PAN w przygotowaniu i ocenie założeń do Projektu Ustawy o zdrowiu publicznym. Komitet realizuje w ten sposób zadania wynikające z Ustawy: „wykonywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnychdla planowania i realizacji polityki państwa” i ” opiniowanie projektów aktów normatywnych do- tyczących nauki i jej zastosowań” oraz z Regulaminu: „współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Zdrowia, Ministrem Edukacji Narodowej i Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dot. ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet”.

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

W dniu 8 grudnia o godzinie 12.00 na Zamku Królewskim w Warszawie Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk organizuje konferencję z cyklu Jak poprawić zdrowie Polaków? Celem konferencji jest upowszechnienie najnowszej wiedzy na temat polityki zdrowotnej i jej problemów w Polsce.

Na konferencji Wykład Roku na temat: SYSTEM ZDROWOTNY W POLSCE 1989-2014. SPÓJNA SEKWENCJA CZY CIĄG PRZYPADKÓW? wygłosi Profesor Cezary Włodarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.Koreferaty przedstawią trzej byli ministrowie zdrowia, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie Co można było zrobić lepiej?

           

Konferencja będzie odbywała się w formie seminarium, dlatego też uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 4 grudnia 2014 r. pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 22 5421375.

 

 

 

 

10TH WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS FOR YOUNG SCIENTISTS

Komitet Zdrowia Publicznego PAN objął honorowym patronatem organizowany w dniach 15 - 18 maja 2014 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ks. Trojdena 2a 10TH WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS FOR YOUNG SCIENTISTS (WIMC). Organizatorami Konferencji są: Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Warszawa IFMSA Poland, Oddział Warszawski EMSA Poland oraz Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to największa w kraju międzynarodowa konferencja studencka, na której poruszane są zagadnienia z zakresu medycyny, stomatologii i innych nauk medycznych. Dla młodych naukowców jest to idealna okazja do przedstawienia wyników swoich badań oraz szlifowania umiejętności prezentacji. WIMC daje także możliwość zawarcia nowych znajomości ze studentami innych uczelni medycznych - zarówno polskich, jak i zagranicznych. W skład programu wchodzi ponad 20 sesji tematycznych, wykłady eksperckie, bogaty wybór praktycznych warsztatów oraz program rozrywkowy.

W ramach Konferencji odbędzie się sesja Health Sciences & Epidemiology, w której udział jako członkowie jury wezmą przedstawiciele Komitetu: Prof. Tomasz Zdrowjewski oraz Prof. Bogdan Wojtyniak.

 

 

 

 

 

Jak poprawić zdrowie Polaków? Wykład Roku: Hipercholesterolemia na świecie i w Polsce.

 

W dniu 28 października 2013 roku, w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, odbyła się  Konferencja pt. Jak poprawić zdrowie Polaków? Wykład Roku: Hipercholesterolemia na świecie i w Polsce. Organizatorem konferencji był Komitet Zdrowia Publicznego PAN we współpracy z Zespołem ds. prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz Stowarzyszenie Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia i Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl”.

Była to trzecia z zaplanowanego cyklu corocznych konferencji, których celem jest upowszechnienie wyników badań naukowych mających praktyczne odniesienie do najważniejszych problemów zdrowia Polaków wśród członków Rządu RP, parlamentarzystów oraz wśród wiodących polskich dziennikarzy.

Tegoroczna konferencja odnosiła się do bardzo istotnego problemu zdrowia Polaków, jakim jest podwyższony poziom cholesterolu i szerzej zaburzenia lipidowe. Alarmujące wyniki ostatniego badania NATPOL 2011 dotyczą dużego rozpowszechnienia wysokiego stężenia cholesterolu w populacji polskiej (61% Polaków), ale także złej kontroli hipercholesterolemii tj, niskiego wykrywania i małej skuteczności leczenia. Tylko 32% mężczyzn i 38% kobiet jest świadomych posiadanego zaburzenia. Z kolei zaledwie 7% mężczyzn i 8% kobiet spośród ogółu chorych jest leczonych skutecznie tj. ma poziom cholesterolu całkowitego dzięki stosowanej terapii < 190 mg/dl.  

 
Konferencję otworzyli: prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dr Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 
W tym roku na konferencji wykłady plenarne wygłosili:
 • prof. Allan Sniderman z McGill University w Montrealu, który od ponad 30 lat wyróżnia się swoimi konsekwentnymi poglądami oraz osiągnięciami naukowymi w dziedzinie zaburzeń lipidowych. Prof. Sniderman omówił aspekty populacyjne i kliniczne badań nad lipidami krwi.
 • prof. Martin O'Flaherty z University of London w Wielkiej Brytanii, który reprezentuje najlepszy na świecie ośrodek naukowy zajmujący się modelowaniem chorób układu krążenia, m.in. realizując granty i badania na zlecenie Komisji Europejskiej.

Swoje wystąpienia zaprezentowali także:

- prof. Bogdań Wojtyniak (NIZP-PZH, Warszawa)

- prof. Barbara Woynarowska (Uniwersytet Warszawski)

- prof. Barbara Cybulska (Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa)

- prof. Krzysztof Narkiewicz (konsultant krajowy ds. nadciśnienia tetniczego)

- prof. Grzegorz Opolski (konsultant krajowy ds. kardiologii)

- prof. Wojciech Drygas (Instytut Kardiologii, Warszawa)

- pan Zbigniew Teter (NFZ)

- Prof. Jerzy Leppert (Upsalla, Szwecja

 

 W konferencji wzięło udział około 90 osób, w tym władze PAN i Wydziału V, przedstawiciele Rządu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, eksperci oraz najlepsi polscy dziennikarze zajmujący się problematyką zdrowia i nauk medycznych.

Głos w dyskusji zabrali: prof. Jerzy Leppert, prof. Mirosław Wysocki, dr Zofia Słońska, dr hab. Dorota Cianciara, prof. Danuta Koradecka, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Andrzej Pająk oraz dr hab. Maciej Banach. W trakcie dyskusji podkreślano konieczność podjęcia w Polsce działań systemowych mających na celu przeciwdziałanie problemowi hipercholesterolemii. Podnoszono także potrzebę nakreślenia strategii badań naukowych, które należałoby wzmocnić w badaniach podstawowych, diagnostyce, terapii oraz prewencji. Zgodnie z współczesnymi rekomendacjami badania i interwencje w zakresie prewencji należy prowadzić tak:

- by wykryć zaburzenie i leczyć dietą oraz lekami osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu (tzw. strategia wysokiego ryzyka)

- oraz w odniesieniu do całej populacji poprzez edukację i rozwiązania prawne i ekonomiczne by zredukować ilość spożywanych tłuszczów nasyconych (tzw. strategia populacyjna).

Dla lepszego dotarcia do szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców cała konferencja została zarejestrowana, a obszerne fragmenty wykładów i dyskusji będą umieszczone na stronach internetowych Wydziału V PAN.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
Debata: Zdrowie w Europie i w Polsce.
 
 

W dniu 3 czerwca 2013 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Debata: Zdrowie w Europie i w Polsce w 2020 r. Organizatorami Debaty byli: Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz Biuro WHO w Polsce.

Była to druga z zaplanowanego cyklu corocznych konferencji mających na celu podnoszenie rangi zdrowia publicznego wśród szerokiego kręgu decydentów. Tym razem problematyka konferencji skupiała się wokół wizji, celów strategicznych, zasięgu oraz treści nowych strategicznych ram polityki regionalnej na rzecz zdrowia Health 2020. Rezolucja ta została jednogłośnie przyjęta we wrześniu 2012 roku, podczas 62 sesji Europejskiego Komitetu Regionalnego WHO, przez 53 państwa członkowskie Europejskiego Regionu Światowej Organizacji Zdrowia. Z założenia Health 2020 powinno być traktowane jako komplementarne w stosunku do strategii EU Europe 2020, w której nie ma bezpośrednich odniesień do spraw zdrowia ludności.

W strategii Health 2020 przedstawione są tezy - ramy europejskiej polityki, które mają wspomagać działania rządów i społeczeństw na rzecz „znaczącej poprawy stanu zdrowia i dobrostanu ludności, zmniejszenia nierówności zdrowotnych, wzmocnienia zdrowia publicznego i zapewnienia systemów ochrony zdrowia zorientowanych na pacjenta, które są powszechne, równe, trwałe i wysokiej jakości…”. Dlatego też rezolucja określa wśród dwóch kluczowych kierunków strategicznych wymienia: poprawę poziomu zdrowia wszystkich obywateli i zmniejszenie nierówności w zdrowiu oraz lepsze zarządzanie zdrowiem.

Konferencję otworzył prof. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Głównym gościem debaty była Dr Zsuzsanna Jakab – Dyrektor Regionalny WHO Europa, która wygłosiła wykład Health 2020 – European policy framework.

W Debacie wzięło udział około 50 osób, w tym władze PAN i Wydziału V, przedstawiciele Rządu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, eksperci oraz najlepsi polscy dziennikarze zajmujący się problematyką zdrowia w Polsce.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie nowej polityki regionalnej na rzecz zdrowia Health 2020. Strategia ta powinna być podstawą do tworzenia odpowiadających potrzebom strategii i planów na poziomie regionalnym. Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce konieczne są jeszcze większe niż przeciętne działania w zakresie poprawy sytuacji zdrowotnej, gdyż Polacy żyją krócej, występują duże różnice w zdrowiu, a nakłady na zdrowie są poniżej przeciętnych. Wyraźnie potrzebny jest znaczący wzrost nakładów na zdrowie publiczne, w tym badania naukowe niezbędne dla budowania podstaw dla działań opartych na wiedzy.

W dyskusji udział wzięli między innymi: Prof. Danuta Koradecka, Prof. Janina Stępińska, Dr Konstanty Radziwiłł, Prof. Bolesław Samoliński, Prof. Janusz Heitzman, Prof. Andrzej Wojtczak, Prof. Wojciech Drygas, Dr Zofia Słońska oraz Prof. Dorota Cianciara.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Jak poprawić zdrowie Polaków? Wykład Roku: Najnowsze rekomendacje w zakresie chorób serca i naczyń

 

Konferencja pt. Jak poprawić zdrowie Polaków? Najnowsze rekomendacje w zakresie chorób serca i naczyń.odbyła w dniu 2 lipca 2012 roku się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Organizatorami konferencji byli: Komitet Zdrowia Publicznego PAN oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia oraz Polskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl”.

Była to pierwsza z zaplanowanego cyklu corocznych konferencji mających na celu podnoszenie rangi zdrowia publicznego wśród szerokiego kręgu decydentów. Tegoroczna konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z problematyką chorób serca i naczyń, które będąc najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce pozostają głównym zagrożeniem zdrowia Polaków. 

Głównym celem konferencji było promowanie najnowszej wiedzy na temat skutecznych interwencji populacyjnych mogących wpłynąć na poprawę stanu zdrowia i długości życia Polaków. Oś konferencji stanowił tzw. Position Paper zatytułowany Population level changes to improve cardiovascular health przygotowany przez najlepszych europejskich ekspertów (w tym członków KZP-PAN) opublikowany w kwietniu br. w European Journal of Preventive Cardiology.

Podczas konferencji Wykład Roku 2012 pod tym samym tytułem wygłosił Profesor Torben Jorgensen z Danii, uznawany za jednego z najwybitniejszych ekspertów w  dziedzinie zdrowia publicznego Europie. 

Podczas konferencji wykłady przedstawili:

 • prof. Grzegorz Opolski - Stan polskiej kardiologii
 • prof. Bogdan Wojtyniak -  Przewidywana długość życia Polaków – gdzie są rezerwy?
 • dr Piotr Bandosz, dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. Wojciech Drygas -  Źródła sukcesów i porażek. Wyniki nowych badań.

Komentarz wygłosił   Prof. J. Leppert (Szwecja, Uniwersytet w Uppsali)

 

W konferencji wzięło udział około 50 osób, w tym władze PAN i Wydziału V, przedstawiciele Rządu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, eksperci oraz najlepsi polscy dziennikarze zajmujący się problematyką zdrowia i nauk medycznych.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali konieczność wypracowania w Polsce wieloletniej strategii walki z chorobami serca i naczyń uwzględniającej działania zarówno w sferze medycyny klinicznej (dalszy  rozwój  nowoczesnej diagnostyki i terapii), jak i zdrowia publicznego (rozwijanie interwencji, obejmujących m. in. edukację społeczeństwa oraz odpowiednie ustawodawstwo, skierowanych do całej populacji).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

W dniu 19 grudnia 2011 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie inaugurujące nową kadencję Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.
W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
 
 • Prof. dr hab. Michał Kleiber – Prezes PAN
 • Prof. dr hab. Jacek Zaremba – Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN
 • Dr hab. Maciej Banach – Podsekretarz Stanu w MNiSW
 • Pan Piotr Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ
 • Pan Maciej Dworski – Zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych
 • Dr Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny
 • Pan Marek Posobkiewicz – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Pani Joanna Skowron – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w GIS
 • Dr Paulina Miśkiewicz – Dyrektor Biura WHO w Polsce
 • Prof. dr hab. Janina Stępińska – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Dr hab. Janusz Heitzman – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
oraz członkowie Komitetu:
 • Dr hab. Tomasz Zdrojewski - przewodniczący
 •  Prof. dr hab. Wojciech Drygas
 •  Prof. dr hab. Wojciech Hanke
 •  Prof. dr hab. Marcin Kamiński
 •  Prof. dr hab. Beata Karakiewicz
 •  Prof. dr hab. Danuta Koradecka
 •  Dr hab. Jerzy Marcinkowski
 •  Prof. dr hab. Alfred Owoc
 •  Prof. dr hab. Andrzej Pająk
 •  Prof. dr hab. Bolesław Samoliński  
 • Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk
 •  Dr Bogdan Wojtyniak
 •  Prof. dr hab. Barbara Wojnarowska
 • Prof. dr hab. Mirosław Wysocki
 • Prof. dr hab. Jan Zejda
 •  Prof. dr hab. Andrzej Zieliński  

Na posiedzeniu wygłoszono trzy referaty:

- Zdrowie Publiczne A.D. 2011 - Profesor Mirosław Wysocki

- Zarządzanie przyszłością. Nauka i sztuka antycypacji nieznanego - Profesor Michał Kleiber

- Założenia projektu „Zdrowie Polaków 2020” - Dr hab. Tomasz Zdrojewski