Uchwała

Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

z dnia 6.12.2012 roku

w sprawie projektu Ustawy o systemie zdrowia publicznego Ministerstwa Zdrowia

 

 

Resolution

of the Public Health Committee of the Polish Academy of Sciences

dated 12/06/2012 on the Ministry of Health draft law on the public health system

 

Działając na podstawie § 1 i 2 Regulaminu Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk - uchwala się co następuje:

Komitet Zdrowia Publicznego PAN na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2012 roku, po zapoznaniu się z głównymi założeniami projektu Ustawy o systemie zdrowia publicznego, przedstawionymi przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, po wnikliwej analizie i dyskusji,  jednomyślnie popiera przedstawione kierunki i tezy.

Jednocześnie Komitet deklaruje wolę stałej współpracy w dalszym procesie przygotowywania Ustawy i przekazuje Ministerstwu Zdrowia szczegółowe uwagi (w formie załącznika) dotyczące wybranych problemów.

 
 
 

ZAŁĄCZNIK

Uwagi Komitetu Zdrowia Publicznego PAN dotyczące projektu Ustawy o systemie zdrowia publicznego:

1.      Wskazanym jest wprowadzenie zapisu dotyczącego wymogu wykształcenia w zakresie zdrowia publicznego dla kadr przyszłych struktur Zdrowia Publicznego. W szczególności należy uwzględnić zatrudnienie absolwentów kierunku zdrowie publiczne (licencjatów, magistrów), a także doktorów nauk o zdrowiu oraz osób posiadających specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego.

2.      Niezbędnym elementem realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego powinny być pogramy adresowane do ściśle określonych populacji, co umożliwi właściwą ocenę kosztów i skuteczności tych programów. Zawarta w projekcie propozycja monitorowania skuteczności działań, zdaniem Komitetu, ma niezwykle istotne znaczenie dla racjonalnego prowadzenia działań z zakresu zdrowia publicznego.

3.      Wskazane jest nakreślenie konieczności ram współpracy tworzonych struktur Zdrowia Publicznego z  Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny oraz Uniwersytetami Medycznymi (w szczególności z Wydziałami Nauk o Zdrowiu), w zakresie  gromadzenia i analizy danych epidemiologicznych,  badania stanu zdrowia społeczeństwa, przygotowywania  raportów etc.

4.      Wskazane jest uwzględnienie możliwości konsultacji planowanych działań w zakresie zdrowia publicznego z Komitetem Zdrowia Publicznego PAN oraz towarzystwami naukowymi działającymi w tym obszarze. 

5.      W przygotowywanej Ustawie o systemie zdrowia publicznego należy podkreślić, ze instytucje związane ze zdrowiem publicznym  oraz osoby działające w tym obszarze będą występowały w obronie społecznych wartości zdrowia, w tym także idei równości w zdrowiu.