I. Zespół zadaniowy ds. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole
 

w skład Zespołu wchodzą (the Task Force members):

  1. Prof. dr hab. Barbara Woynarowska (KZP PAN, UW) - przewodnicząca
  2. Dr hab. Tomasz Zdrojewski – (KZP PAN, GUM)
  3. Dr Bogdan Wojtyniak (KZP PAN, NIZP-PZH)
  4. Prof. dr hab. Maciej Banach (KZP PAN, UM Łódź)
  5. Dr Małgorzata Gajewska (KZP PAN, NIZP-PZH)
  6. Dr hab. Lesław Kulmatycki (AWF Wrocław)
  7. Dr Krzysztof Ostaszewski (IPiN Warszawa)
  8. Dr Michał Brzeziński (GUM) - sekretarz

publikacja:
Barbara Woynarowska, Krzysztof Ostaszewski, Lesław Kulmatycki Działania szkół na rzecz zdrowia w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014; 2(38):169-187.
Publikację można znaleźć na stronach Biura Analiz Sejmowych

II. Zespół zadaniowy ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej w tym zakresie

 

w skład Zespołu wchodzą (the Task Force members):

1.    Dr hab. Tomasz Zdrojewski (KZP PAN, prof. nadzw. GUM) – przewodniczący
2.    Dr Stefan Bogusławski (Sequence HC Partners Sp. z o.o)
3.    Dr Krzysztof Chlebus (GUM)
4.    Dr hab. med. Marcin Czech (WUM)
5.    Dr Agata Ignaszewska-Wyrzykowska  (GUM)
6.    Prof. Przemysława Jarosz-Chobot  (SUM)
7.    Tadeusz Jędrzejczak (NFZ)
8.    Dr Adam Kozierkiewicz (Europejski Bank Inwestycyjny)
9.    Dr Małgorzata Myśliwiec (GUM)  
10.    Bogusława Osińska (NFZ)
11.    Dr Marcin Pakulski (NFZ)
12.    Daniel Rutkowski (NFZ)
13.    Dr hab. med. Krzysztof Strojek (SUM)
14.    Dr Roman Topór-Mądry (UJ) – sekretarz zespołu
15.    Dr Bogdan Wojtyniak (KZP PAN, NIZP-PZH)
16.    Prof. Mirosław Wysocki (KZP PAN, NIZP-PZH)

 

W 2016 roku Zespół zadaniowy ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej w tym zakresie, działający pod przewodnictwem Prof. Tomasza Zdrojewskiego, opracował raport, którego streszczenie zamieszczamy poniżej:

Streszczenie

Cel:
Celem analizy było oszacowanie liczby osób chorujących na cukrzycę w Polsce z połączonych źródeł na poziomie krajowym oraz określenie przydatności danych z systemu ubezpieczeniowego do celów analiz epidemiologicznych.

Metody:

Dane pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmowały liczbę osób korzystających z porad zakontraktowanych i rozliczanych z NFZ opisanych kodem ICD E10-E14 (porady dotyczyły wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej - POZ, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – AOS oraz hospitalizowanych) oraz liczbę osób realizujących leki refundowane z zakresu kodów ATC A10, V04, v07, a także wyników ogólnopolskiego badania epidemiologicznego NATPOL (w celu określenia liczby pacjentów niezdiagnozowanych), badania Receptometr Sequence obejmującego analizę recept z losowej grupy aptek i regionalnych rejestrów cukrzycy u dzieci.

Wyniki:

W 2013 odnotowano 1.76 miliona osób (0.98 miliona kobiet i 0.79 miliona mężczyzn) korzystających z usług medycznych z powodu cukrzycy (E10-E14) oraz 2.13 miliona osób (1.19 miliona kobiet i 0.94 miliona mężczyzn), którzy zakupili refundowane leki lub paski diagnostyczne na cukrzycę. Spośród osób które korzystały z usług 0.04 miliona nie wykupiło leków. Łącznie liczba osób korzystających z publicznego systemu ubezpieczeń z powodu cukrzycy oszacowano na 2.17 miliona (1.22 milion kobiet i 0.96 milion mężczyzn), co stanowi 6.1% of kobiet i 5.1% mężczyzn. Współczynnik chorobowości standaryzowanej do wieku wynosił 4466/100 000. Po włączeniu do oszacowań osób chorujących, ale niezdiagnozowanych (36% mężczyzn I 15% kobiet) całkowita liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce wynosiła w 2013 roku 1.50 miliona mężczyzn 1.44 miliona kobiet.

Podsumowanie:

Rozpowszechnienie cukrzycy w Polsce wynosiło w 2013 roku 7,6%. Dane pochodzące z narodowego sytemu ubezpieczeń obejmującego całą populację mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji epidemiologicznych dla chorób z dobrze określonym rozpoznaniem oraz sposobem leczenia.

 

Abstract

Objective:
The objective of the paper was to assess the number of people with diabetes in Poland from
combined national sources and evaluate the usefulness of the data from an insurance system for epidemiological purposes.

Methods:

The data come from 2013 billing records of the national public insurance system including the number of people undergoing procedures or services in primary healthcare, specialist practices and hospitalizations (ICD E10-E14) and who get drugs (ATC A10, V04, V07), epidemiological study - NATPOL, (to assess the number of undiagnosed patients), from Receptometr Sequence Study on prescriptions and regional child diabetes registries.

Findings:

In 2013 there were 1.76 million people (0.98 million women and 0.79 million men) using medical consultations (E10-E14) and 2.13 million people (1.19 million women and 0.94 million men) purchasing drugs or strip tests for diabetes. 0.04 million persons who used medical services did not buy drugs. In total, number of people with diabetes in insurance system was 2.17 million (1.22 million women and 0.96 million men), what states for 6.1% of women and 5.1% of men (4466/100 000 age standardized). If undiagnosed cases are included (36% of men and 15% of women /26% on average/) a total number of diabetic patients in Poland is equal to 1.50 million men and 1.44 million women.

Conclusion:

The prevalence of diabetes in Poland is 7.6%. Data from the national insurance system with a full coverage of a population can be treated as a reliable source of information concerning diseases with well-defined treatment and diagnosis.

Najciekawsze informacje prasowe:

http://www.naukaonline.pl/serwis/item/3061-raport-trzech-milionow-cz-1

http://www.naukaonline.pl/serwis/item/3060-raport-trzech-milionow-cz-2

http://gazetalekarska.pl/?p=22539

http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=3874

http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/na-kongresie-wyzwan-zdrowotnych-o-cukrzycy

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Diabetologia/HCC-2-17-mln-leczacych-sie-chorych-na-cukrzyce,159422,1016.html

http://www.szkolacukrzycy.pl/index.php?div=1&id=366

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/jak-lepiej-leczyc-cukrzyce/20q4q4

http://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,ponad-pol-miliona-polakow-nie-wie--ze-choruje-na-cukrzyce---najnowszy-raport,artykul,1721355.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408492,kzp-pan-217-mln-leczacych-sie-chorych-na-cukrzyce.html

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-03-09/eksperci-cukrzyce-ma-273-mln-polakow-to-pierwsze-wiarygodne-dane/

 


III. Zespół zadaniowy ds. prewencji chorób przewlekłych w środowisku pracy - propozycja systemu integrującego interwencję poprawiającą warunki pracy i stan zdrowia pracowników

 

w skład Zespołu wchodzą (the Task Force members):

1.    Prof. Wojciech Hanke (KZP PAN, IMP) - przewodniczący
2.    Prof. Danuta Koradecka (KZP PAN,CIOP-PIB) – z-ca przewodniczącego
3.    Dr hab. Tomasz Zdrojewski (KZP PAN, prof. nazdw. GUM)
4.    Prof. Wojciech Drygas (KZP PAN, UM w Łodzi)
5.    Prof. Bogdan Wojtyniak (KZP PAN, NIZP- PZH)
6.    Dr Joanna Bugajska (CIOP-PIB)
7.    Dr hab. Maria Widerszal-Bazyl (prof. nadzw. CIOP-PIB)
8.    Dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska (prof. nadzw. CIOP-PIB)
9.    Prof. Alicja Bortkiewicz (IMP w Łodzi)
10.    Prof. Jolanta Walusiak-Skorupa (IMP w Łodzi)
11.    Dr Marcin Rybacki (IMP w Łodzi)
12.    Dr Andrzej Marcinkiewicz (IMP w Łodzi)
13.    Dr Jadwiga Siedlecka (IMP w Łodzi)
14.    Dr Elżbieta Gadzicka (IMP w Łodzi)

 

W trakcie tworzenia:
IV. Zespół zadaniowy ds. edukacji i rynku pracy dla specjalistów oraz absolwentów studiów I i II stopnia w dziedzinie zdrowia publicznego